/Files/images/2021/изображение_viber_2021-12-10_12-36-35-736.jpg

Освітня навчальна програма

І ступеня

для учнів 1,2-х класів складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272., яка передбачає визначення вимог до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів ключових компетентностей. Спільним для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Години навчального плану школи І ступеня (1,2 класи) варіативної частини використані на вивчення предметів інваріантної складової 1 година з навчання грамоти (1 клас), 1 година з математики (2 клас)

для 3,4 класів складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273

Години навчального плану школи І ступеня (3,4 класи) варіативної частини використані на вивчення предметів інваріантної складової 1 година на додаткові заняття.

Додаток 1

Навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів

(1,2 класи)

(Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження Типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»)

Типовий навчальний план

Назва освітньої галузі Класи На тиждень На тиждень
1 кл 2кл
Інваріантний складник
Мовно-літературна. 9 10
Українська мова та література 7 7
Іноземна (англійська) 2 3
Математична 4 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна, галузі) 3 3
Технологічна 1 1 1
Інформатична
Мистецька 1 1 1 1
Фізкультурна* 3 3
Усього 22 24
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, Проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 23 25
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20 22

Додаток 2

Навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів

(3,4 класи)

(Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»)

Типовий навчальний план

Назва освітньої галузі Класи На тиждень
3 кл 4 клас
Мовно-літературна. Українська мова. Навчання грамоти 7 7
Іншомовна (англійська) 3 3
Математична 5 5
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна, мовно-літературна галузі) Українська мова (інтегрований курс) 3 3
Технологічна (Дизайн і технології) 1 1
Інформатична 1 1
Мистецька Музичне мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 2
Фізкультурна* 3 3
Усього 25 25
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 26 26
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 23 23

Освітня навчальна програма

ІІ ступеня

для учнів 5 – 9-х класів складено у відповідності в наказу в Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1). Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.

Дана освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення варіативна складова навчальних планів використовується на підсилення предметів інваріантної складової.

З метою більш детального вивчення державної мови (5-9 класи) , історії України (8-9 класи), математики (5-9 класи), англійська мова(5-9 класи), які виносяться на ДПА та ЗНО, передбачається посилення інваріантної складової за рахунок варіативної частини навчального плану :

Українська мова – 5-9 класи по 0,5 годин

Українська література – 5-9 класи по 0,5 годин

Історія України – 8-9 класи по 0,5 годин

Математика – 5-6 класи по 1 годині

Алгебра,– 7-9 класи по 0,5 годин

Геометрія – 7-9 класи по 0,5 годин

Англійська мова – 5-9 класи по 0,5 годин

За рахунок варіативної частини внесено по 1 годині вивчення предмету «етика» у 5-х, 6 класах.

Додаток 4

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів

(Таблиця 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405) (5-9 класи)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах разом
6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+0,5 17+3.5
Українська література 2+0,5 2+0,5 2+0,5 2+0.5 2 2+0.5 12+2
Іноземна мова (англійська) 3+0.5 3+0.5 3+0.5 3+0.5 3+0.5 3+0.5 18+3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 12
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1 1,5+0,5 1,5+0,5 7+1
Всесвітня історія - - 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - - - 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1 - - 4
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 - - 4
Мистецтво - - - - 1 1 2
Математика Математика 4+1 4+1 4+1 - - - 12+3
Алгебра - - - 2+0,5 2+0,5 2+0,5 6+1.5
Геометрія - - - 2+0,5 2+0,5 2+0,5 6+1.5
Природо-знавство Природознавство 2 2 - - - - 4
Біологія - - 2 2 2 2 8
Географія - - 2 2 2 1,5 7.5
Фізика - - - 2 2 3 7
Хімія - - - 1,5 2 2 5.5
Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 9
Інформатика 1 1 1 1 2 2 8
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 6
Фізична культура** 3 3 3 3 3 3 18
Разом 23,5+3 23,5+3 23,5+3 26,5+3 28+3 28.5+3
Курс за вибором «Етика» 1 1 1
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 3,5 2,5 3 3
Резерв - - - - -
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 31 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 27+3 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3

Освітня навчальна програма

ІІІ ступеня

Навчальний план школи ІІІ ступеня складений у відповідності наказу № 408 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

- 10, 11 класи навчаються за профілем «філологічний напрямок» (Таблиця 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня), затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408.

З метою реалізації профілю «філологічний напрямок» та посилення базового предмету математики в 10,11 класах передбачається посилення інваріантної складової за рахунок варіативної частини навчального плану:

українська мова – по 2 години в кожному класі

українська література – по 2 години

історія України – по 0,5 годин

математика – по 1 годині

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Донецької ОДА від 18.03.2016 №131 «Про затвердження плану заходів з реалізації спільного міжнародного проекту «Вчимося жити разом!» в 10 та 11 класах вивчається курс за вибором «Вчимося жити разом» за рахунок варіативної складової: в 10-му - 1 година та 11 класі – 0,5 години

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку обрано два предмети («Інформатика», «Мистецтво»).

Додаток 5

Навчальний план
для 10,11 класів

Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів

напрям українська філологія

(Таблиця 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408) (10 ,11 класи)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Профільні предмети 4 4
Українська мова 2+2 2+2
Українська література 2+2 2+2
Базові предмети1 27 26
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова2 2 2+0.5
Історія України 1,5+0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 -
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура4 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети,
Інформатика 1 2
Мистецтво 2 1
Додаткові години 1 на профільні предмети (4години), окремі базові предмети (історія -0.5, математика -1)), спеціальні курси , факультативні курси та індивідуальні заняття (курс Вчимося жити разом - 1) 6.5 6,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Курс за вибором «Вчимося жити разом» 1 0.5
Всього 27+3+6.5 26+3+6,5
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38


Кiлькiсть переглядiв: 773

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.